Υποβολή Τελικών Εργασιών για τα Πρακτικά

Όλες οι κατηγορίες εργασιών θα είναι σε μορφή word – κατάληξη  doc ή docx.

Τα τελικά κείμενα θα αποσταλούν στο email: gstylos@uoi.gr

Υποβολή Τελικού Κειμένου για τα Πρακτικά: 15 Ιουνίου 2024  30 Ιουνίου 2024

 

Οδηγίες Συγγραφής

 1. Προφορικές Ανακοινώσεις

Η έκταση της τελικής εργασίας θα πρέπει να είναι από το ελάχιστο 6 έως το μέγιστο 8 σελίδες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τίτλος, ονόματα, ίδρυμα, περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και σχήματα, πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Το κυρίως κείμενο της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Εισαγωγή, Μεθοδολογία/Ερευνητικά Ερωτήματα, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 1. Συμπόσια

Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου έκτασης μέχρι 2 σελίδες, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του, τα ονόματα και οι τίτλοι των εργασιών. Η Σύνοψη του Συμποσίου θα συνοδεύεται από τα πλήρη κείμενα των Εργασιών του συμποσίου, για καθεμία από τις οποίες η έκταση θα πρέπει να είναι από το ελάχιστο 6 έως το μέγιστο 8 σελίδες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τίτλος, ονόματα, ίδρυμα, περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και σχήματα, πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Το κυρίως κείμενο της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή, Μεθοδολογία/Ερευνητικά Ερωτήματα, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 1. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)

Η έκταση των πλήρων κειμένων των εργασιών αναρτημένων ανακοινώσεων θα πρέπει να είναι από το ελάχιστο 6 έως το μέγιστο 8 σελίδες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τίτλος, ονόματα, ίδρυμα, περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και σχήματα, πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Το κυρίως κείμενο της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή, Μεθοδολογία/Ερευνητικά Ερωτήματα, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία.  (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 1. Εργαστήρια

Για κάθε Εργαστήριο θα πρέπει να υποβληθεί από τους διοργανωτές μια εργασία η οποία θα περιλαμβάνει: α) μια Σύνοψη του εργαστηρίου έκτασης μέχρι 2 σελίδες, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του εργαστηρίου και β) σύντομες Συνόψεις των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Εργαστήριο, έκτασης το ελάχιστο 4 έως το μέγιστο 6 σελίδες. Η συνολική έκταση της τελικής εργασίας για το Εργαστήριο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.
(βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 1. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης

Για κάθε συνεδρία θα πρέπει να υποβληθεί μια εργασία έκτασης μέχρι 2 σελίδες στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες και η περίληψη της συνεδρίας ενσωματώνοντας και τα συμπεράσματα της συζήτησης που διεξήχθη στη διάρκεια του συνεδρίου. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες μορφοποίησης με αυτές των υπολοίπων εργασιών (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

 1. Εργασίες Εφαρμογών

Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Η έκταση των πλήρων κειμένων των εργασιών εφαρμογής θα πρέπει να είναι από το ελάχιστο 4 έως το μέγιστο 6 σελίδες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τίτλος, ονόματα, ίδρυμα, περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και σχήματα, πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Το κυρίως κείμενο της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

 

 

 

 

Υποβολή Αναθεωρημένων Συνόψεων

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες:

 • Απαραίτητες αλλαγές στα προφίλ των συγγραφέων:
        ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
 • Προδιαγραφές συγγραφής της αναθεωρημένης σύνοψης:
         ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 • Οδηγίες υποβολής των αναθεωρημένων συνόψεων:
        ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

 

 

 

 

 

 

Υποβολή Εργασιών

Οι υποβολές των εργασιών θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας του Εθνικoύ Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα και στη συνέχεια να υποβάλλετε την εργασία:

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/CoDiSTE/login

Αναλυτικές Οδηγίες για την εγγραφή και την υποβολή των εργασιών:

Οδηγίες Εγγραφής στην Πλατφόρμα

Οδηγίες Υποβολής στην Πλατφόρμα

 

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με τις υποβολές επικοινωνήστε στο gstylos@uoi.gr

________________

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο συνέδριο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 1. Προφορικές ανακοινώσεις
 2. Συμπόσια
 3. Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
 4. Εργαστήρια
 5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης
 6. Εργασίες Εφαρμογών

Για κάθε κατηγορία εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί μια Σύνοψη.

Ειδικότερα για κάθε τύπο εργασίας οι προδιαγραφές της σύνοψης είναι:

 1. Προφορικές Ανακοινώσεις

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 και το πολύ 1000 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά. Συνολικά η Σύνοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις  3 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, βιβλιογραφικών αναφορών κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Κείμενα άνω των 3 σελίδων θα απορρίπτονται χωρίς κρίση.

Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς να συμβουλευτούν το υπόδειγμα εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

 1. Συμπόσια

Ένα συμπόσιο περιλαμβάνει 3-5 εργασίες σε κοινή θεματική περιοχή. Οργανώνεται από έναν ή δύο συγγραφείς και θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν συζητητή. Οι εργασίες είναι σκόπιμο να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα, ούτε να έχουν όλες ένα κοινό συγγραφέα. Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του και θα περιγράφονται συνοπτικά οι επιμέρους εργασίες.  Εκτός από τη σύνοψη του Συμποσίου οι οργανωτές υποβάλλουν τις συνόψεις των εργασιών του, για καθεμία από τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Κείμενα άνω των 3 σελίδων για κάθε εργασία, θα απορρίπτονται χωρίς κρίση.

 1. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)

Όσοι συγγραφείς επιθυμούν μπορούν να αναρτήσουν αφίσες σε ειδικό χώρο – stands. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες αφίσας. Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 και το πολύ 1000 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Η συνολική έκταση της Σύνοψης της Εργασίας για τις αναρτημένες ανακοινώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες Α4 όπως και για τις προφορικές ανακοινώσεις. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Κείμενα άνω των 3 σελίδων για κάθε εργασία, θα απορρίπτονται χωρίς κρίση.

 1. Εργαστήρια

Για κάθε Εργαστήριο θα πρέπει να υποβληθεί από τους διοργανωτές μια Σύνοψη του Εργαστηρίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του εργαστηρίου. Η Σύνοψη του Εργαστηρίου η οποία θα συνοδεύεται από σύντομες Συνόψεις των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Εργαστήριο, για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η συνολική έκταση της Εργασίας για το Εργαστήριο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες Α4 όπως και για τις προφορικές ανακοινώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Κείμενα άνω των 3 σελίδων για κάθε εργασία, θα απορρίπτονται χωρίς κρίση.

 1. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης

Για κάθε συνεδρία θα πρέπει να υποβληθεί λίστα συμμετεχόντων (4-5 άτομα) και η περίληψη της συνεδρίας εκτάσεως περί τις 300 – 400 λέξεις. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

 1. Εργασίες Εφαρμογών

Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Κείμενα άνω των 3 σελίδων για κάθε εργασία, θα απορρίπτονται χωρίς κρίση.

Παρατηρήσεις:

α) Το τελικό αρχείο υποβολής εργασίας θα πρέπει να είναι της μορφής .pdf (Acrobat Reader) με ονομασία ΜΟΝΟ τον τίτλο της εργασίας.

β) Επισημαίνουμε ότι στο αρχείο της εργασίας που θα υποβάλετε, μετά τον τίτλο της εργασίας, ΔΕΝ θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο κτλ) και η ιδιότητα των συγγραφέων.

γ) Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι τρεις διαφορετικούς τύπους εργασιών (π.χ. μία προφορική ανακοίνωση, ένα εργαστήριο και μία αναρτημένη ανακοίνωση (poster). Για τη συμμετοχή του σε εργασίες, χωρίς να είναι ο παρουσιαστής, δεν υπάρχει περιορισμός.

δ) Για κάθε κατηγορία εργασίας οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν πλήρεις εργασίες για τα πρακτικά με βάση τις προδιαγραφές που θα ανακοινωθούν μετά το συνέδριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί το πλήρες κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία στα πρακτικά, αποτελεί η παρουσίασή της κατά τη διάρκεια του συνεδρίου από το συγγραφέα που έχει δηλωθεί ως παρουσιαστής.