Συμβουλευτική επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2021-23

Αναστάσιος Ζουπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΘ (Πρόεδρος)
Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνα Στεφανίδου, ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ (Γεν. Γραμματέας)
Αναστάσιος Μολοχίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ (Ειδ. Γραμματέας)
Λεμονιά Αντώνογλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Ταμίας)
Ιωάννης Λεύκος, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (Μέλος)
Ιωάννης Σταράκης, ΕΔΙΠ ,ΕΚΠΑ, (Μέλος)
Άγγελος Σοφιανίδης, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, (Μέλος)
Γεώργιος Στύλος, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (Μέλος)